Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent
Onafhankelijk tijdschrift voor en door studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent

Disclaimer

Algemeen

Deze webstek is een project van de studentenkring voor studenten Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent, Filologica FV. Het heeft als oogmerk het bevorderen van culturele participatie bij jongeren, bij voorkeur studenten aan de Universiteit Gent. Alle rechten betreffende webontwikkeling blijven ter beschikking van de scriptoren en web van Filologica.

Copyright en inhoud

Teksten, afbeeldingen, video’s en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht behorend aan de respectievelijke personen of organisatie, tenzij er een uitdrukkelijke tekstvermelding beginnend met “Bron:” bij wordt aangetroffen. In dit laatste geval valt dit onder het recht van de respectievelijke eigenaars die in de bron vermeldt staan. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de verantwoordelijke uitgevers van Dilemma. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Melden van schending van de privacy

Indien u meent dat een lid van Dilemma een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om Filologica FV daarvan meteen per mail van op de hoogte te brengen op het volgende adres: dilemma@filologica.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.